دانشگاه آزاد واحد آبادان - خرمشهر

http://www.iauabadan.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد آباده

http://www.iauabadeh.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد آزاد شهر

http://www.iauaz.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد آستارا

http://www.iau-astara.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد آشتيان

http://www.aiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد آمل

http://www.iauamol.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد ابرکوه

http://www.abarkouhiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد ابهر زنجان

http://www.iau-abhar.ac.ir

اداره كل تربیت بدنی دانشگاه آزاد

http://www.aiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد اراک

http://www.iau-arak.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد ارسنجان

http://www.iaua.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد استهبان

http://www.iauestahban.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

http://www.iiau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد اقلید

 

دانشگاه آزاد واحد انار

http://www.anariau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد اهر

http://www.iau-ahar.ac.ir/

اهواز – علوم و تحقيقات

http://www.iau-asrc.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد ايرانشهر

http://www.iau-iranshahr.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد ايلام

 

دانشگاه آزاد واحد بابل

http://www.baboliau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد بافت

http://www.iau-baft.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد بجنورد

http://www.bojnourdiau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد بردسير

http://www.bardsiriau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد بم

http://iaubam.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد بناب

http://www.bonabiau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد بندر انزلي

http://www.bandaranzaliiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد بندر عباس

http://www.iauba.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد بندر لنگه

http://www.iaubandarlengeh.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد بوشهر

http://www.iaubushehr.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد بهبهان

http://www.behbahaniau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد بيرجند

http://www.iau-birjand.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد پارس آباد مغان

http://www.iaupmogan.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد پزشکي تهران

http://www.iautmu.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد پیشوا

http://www.iauvaramin.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد تاکستان

http://www.tiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد تبریز

http://www.iaut.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد تربت جام

http://www.iautj.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد تربت حيدريه

http://www.iautorbat.com/

دانشگاه آزاد واحد تفت

http://taftiau.ac.ir/fa/

دانشگاه آزاد واحد تفرش

http://www.iautb.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

http://www.azad.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

http://www.iau-tnb.ac.ir/index.aspx

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

http://www.iauctb.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد جهرم

http://www.jia.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد جيرفت

http://www.azadjiroft.com/

دانشگاه آزاد واحد خاش

www.iaukhash.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد خدابنده

http://www.khiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد خمين

http://www.iaukhomein.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر اصفهان

http://www.iaukhsh.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

http://www.khuisf.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد خوی

http://www.iaukhoy.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد داراب

http://www.iaudarab.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد دامغان

 

دانشگاه آزاد اسلامي

http://www.iau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد دزفول

http://www.iaud.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد دولت آباد اصفهان

http://www.iaudolatabad.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد دهدشت

http://www.iaudehdasht.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد رشت

http://www.iaurasht.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد رفسنجان

http://www.iaurafsanjan.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد رودهن

www.riau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد زابل

http://78.38.109.115/University.aspx

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

http://www.iauzah.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد زرند

http://www.iauzar.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد زنجان

http://www.azu.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد ساري

http://iausari.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد ساوه

http://www.iau-saveh.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد سبزوار

http://www.iaus.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد سپيدان

http://www.iausepidan.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد سمنان

http://www.semnaniau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد سنندج

http://www.iausanandaj.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد سواد کوه

http://www.iausk.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد سيرجان

http://www.iausirjan.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد شاهرود

http://www.iau-shahrood.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد شبستر

http://www.iaushab.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد شمال

http://www.iaunt.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد شوشتر

http://www.iau-shoushtar.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی

http://www.iaumajlesi.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد شهررضا اصفهان

http://www.iaush.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد شهرري

http://www.iausr.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد شیراز

http://www.iaushiraz.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد شيروان

http://www.iau-shirvan.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران

http://sr.iau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول

http://www.aliabadiau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد فارس

http://www.fsriau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد فراهان

http://www.iau-farahan.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد فردوس

http://www.ferdowsiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد فسا

http://www.iaufasa.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد فلاورجان

http://www.falavarjan.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد فيروز کوه

http://www.iaufb.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد فیروزآباد

http://www.iauf.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد قائمشهر

http://www.ghaemshahriau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد قاينات

http://www.qaen-iau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد قزوين

http://www.gazviniau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد قم

http://www.azad-qom.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد قوچان

http://www.iauq.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد کازرون

http://www.iauk.net

دانشگاه آزاد واحد کاشمر

http://www.iau-kashmar.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد کرج

http://www.kiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

http://www.iauksh.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد كازرون

http://www.iaukazeroon.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد كرمان

http://www.iauk.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد گچساران

http://www.iaug.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد گرگان

http://www.gorganiau.ir

دانشگاه آزاد واحد گرمسار

http://www.iau-garmsar.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد گلپايگان

http://www.giau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد لارستان

http://www.iaularestan.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد لامرد

http://www.iaulamerd.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد لاهيجان

http://www.iau-lahijan.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد ماکو

http://www.maku-iau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد ماهشهر

http://www.mahshahriau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد مبارکه

http://www.mau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد مباركه اصفهان

http://www.mouniv.org

دانشگاه آزاد واحد مراغه

http://www.iau-maragheh.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد مرکز

http://www.iauctb.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد مرکز بوکان

http://www.iau-boukan.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد مرند

http://www.marandiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد مرودشت

http://www.miau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد مشهد

http://www.mshdiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد مشهد

http://www.mashdiau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد منطقه يک

http://www.iauro.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد مهاباد

http://www.iau-mahabad.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد مياندوآب

http://www.iaum.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد میانه

http://www.m-iau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد میبد یزد

http://www.maybod.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد نائین

http://www.naeiniau.ac.ir

دانشگاه آزاد نتايج دانشگاه آزاد

http://www.ana.ir

http://www.azmoon.org

دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

http://www.iaun.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد نراق

http://www.iau-naragh.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد نطنز

http://www.natanziau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد نور

http://217.219.174.141/

دانشگاه آزاد واحد ني ‌ريز

http://www.iauneyriz.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد نيشابور

http://www.iau-neyshabur.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد ورامين

http://www.iauvaramin.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد همدان

 

دانشگاه آزاد واحد یاسوج

http://www.iauyasooj.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد يزد

http://www.iauyazd.ac.ir/
Saturday, 27 August 2016
           
Imam Reza International University
Imam Reza International University