پردیس رضوان

جستجو
رضوان – سرپرستی خوابگاه 94115161- داخلی3205
کتابخانه – مدیریت 94115161- داخلی1445
کتابخانه – مرجع 94115161- داخلی1449
گروه ادبیات فارسی – مدیریت 94115161- داخلی1196
گروه الکترونیک – مدیریت 94115161- داخلی1483
گروه تربیت بدنی- مدیریت 94115161- داخلی1475
گروه زبان انگلیسی- مدیریت 94115161- داخلی1478
گروه علم اطلاعات و دانش شناسی -۱ 94115161- داخلی1190
گروه علم اطلاعات و دانش شناسی -۲ 94115161- داخلی1191
گروه علوم پایه – مدیریت 94115161- داخلی1485
گروه مهندسی کامپیوتر- مدیریت 94115161- داخلی1474
گروه کتابداری 94115161 - داخلی 1445 و 1489
کتابخانه – فهرست نویسی 94115161- داخلی1447
کتابخانه – سفارش کتاب 94115161- داخلی1448
رضوان – گروه های آموزشی -۱ 94115161- داخلی3104
رضوان – گروه های آموزشی -۲ 94115161- داخلی3105
رضوان – گروه های آموزشی -۳ 94115161- داخلی3106
رضوان – گروه های آموزشی -۴ 94115161- داخلی3108
رضوان – گروه های آموزشی -۵ 94115161- داخلی3109
رضوان – گروه زبان 94115161- داخلی3209
           
Imam Reza International University
Imam Reza International University