پردیس رضوان

فیلتر
نمایش # 
نام تلفن
سرپرستی رضوان 9415161 - داخلی 3100
معاونت 9415161 - داخلی 3200
آموزش رضوان 9415161 - داخلی 3101 و 3102
دفتر گروه های آموزشی - رضوان 9415161 - داخلی 3203 و 3204
امور فرهنگی رضوان 9415161 - داخلی 3202
کتابخانه رضوان 9415161 - داخلی 3201
واحد IT رضوان 9415161 - داخلی 3110
سلف رضوان 9415161 - داخلی 3301
خوابگاه رضوان 9415161 - داخلی 3300
             
Imam Reza International University
Imam Reza International University