پردیس رضوان

جستجو
نمایش # 
رضوان – سرپرستی خوابگاه 94115161- داخلی3205
رضوان – گروه های آموزشی -۱ 94115161- داخلی3104
رضوان – گروه های آموزشی -۲ 94115161- داخلی3105
رضوان – گروه های آموزشی -۳ 94115161- داخلی3106
رضوان – گروه های آموزشی -۴ 94115161- داخلی3108
رضوان – گروه های آموزشی -۵ 94115161- داخلی3109
رضوان – گروه زبان 94115161- داخلی3209
رضوان – مدیریت پشتیبانی 94115161- داخلی3112
رضوان – سرپرستی 94115161- داخلی3100
رضوان - امور حسابداری 94115161- داخلی3203
رضوان - امور فرهنگی 94115161- داخلی3202
رضوان - انجمن های علمی 94115161- داخلی3115
رضوان - تحصیلات تکمیلی 94115161- داخلی3116
رضوان - کتابخانه 94115161- داخلی3201
رضوان - مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات 94115161- داخلی3110
رضوان - نگهبانی 94115161- داخلی3111
رضوان – اداره آموزش-۱ 94115161- داخلی3101
رضوان – اداره آموزش-۲ 94115161- داخلی3102
رضوان – اداره آموزش-۳ 94115161- داخلی3103
رضوان – خوابگاه 94115161- داخلی3300
           
Imam Reza International University
Imam Reza International University